Pogoda

swiatpogody.pl
Luty 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

OGŁOSZENIE

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową wraz z chodnikiem na osiedlu M.Konopnicka” – zgodnie z przedstawionym szkicem graficznym.
Rzędną utwardzenia terenu dostosować do gruntu rodzimego.
Zakres przewidywanych czynności :
1. ręczne korytowanie do głębokości ok.20 cm,
2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 15 cm po zagęszczeniu,
3. podbudowa piaskowo – cementowa grubości 5 cm po zagęszczeniu,
4. ułożenie kostki typu „Polbruk” koloru szarego grub. 8 cm i obrzeża z
wypełnieniem spoin piaskiem,
5. wywóz ziemi,
6. uporządkowanie terenu.
Obniżenie miejscami krawężnika drogowego na odcinku około 3,00 mb.
Powierzchnia do utwardzenia wiaty 4,80 x 7,80 = 37,44 m2.
Powierzchnia chodnika ( 10,38 + 8,75) x 1,50 = 28,70 m2.

          Ponadto należy oddzielić chodnik od utwardzonej powierzchni wiaty obrzeżem kolorowym.
Oferent dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność uwzględniając robociznę, materiał i sprzęt.
Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30 w godz. 7.30 – 15.30
Do oferty należy dołączyć:
1. Całkowity koszt zadania brutto.
2. Mile widziany byłby:
  a/ koszt na 1 m2 wykonania kostki,
  b/ koszt 1 mb obrzeża trawnikowego,
  c/ koszt 1 mb obniżenia krawężnika drogowego,
3. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
4. Termin wykonania,
5. Okres gwarancji.

      Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11a w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową”.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odstąpienia rozpatrywania złożonej oferty
bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na
dostawę i montaż do konstrukcji ściany (pod styropianem) na kołki chemiczne, daszków
jednospadowych nad balkonami IV piętra na budynku mieszkalnym przy :
ul. Belwederskiej 83 ( 12 szt.)
ul. Bitwy nad Bzurą 24 ( 12 szt.)
ul. ZWZ 1 ( 12 szt.) w Łęczycy.
      Konstrukcja z profili aluminiowych malowana proszkowo zakotwiona w ścianie nośnej pokryta płytą z
poliwęglanu przydymionego z nogami podporowymi z aluminium kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym z gwarancją na 10 lat.
        Oferta musi uwzględniać również wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie oraz rusztowanie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP.
Do oferty należy dołączyć:
1. Cena brutto za 1 szt.
2. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia.
4. Okres gwarancji.
       Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Daszki nad balkonami ”.
Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30 w godz. 730 –
1530 lub drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@test10390.futurehost.pl.
        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Zachodniej 3 w Łęczycy.
       Podstawą złożenia oferty jest sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót do wykonania. W przedmiarze należy uwzględnić doprowadzenie sufitu i ścian do stanu pierwotnego w mieszkaniu poniżej lokal nr 25 oraz obróbkę po wykonaniu przebicia w stropie.
      W kosztorysie prosimy nie brać pod uwagę pozycji 16 – KNZ 1525-01.
Oferent dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność uwzględniając robociznę, materiały i sprzęt.
       Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30
w godz. 7.30 – 15.30 .
Do oferty należy dołączyć:
– kosztorys ofertowy ,
– wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
– osobę posiadającą uprawnienia niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia wraz
z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
– referencje
– termin wykonania
– okres gwarancji

      Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. do godziny 1530 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11 a w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Zachodnia 3/28”.

Załącznik: OBMIAR

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

REGULAMIN TERENU IMPREZY PLENEROWEJ

W ŁĘCZYCY

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS

Festynu Rodzinnego z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

w dniu 31 sierpnia 2019 r.

 

Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na po podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 4. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest Pani Bożena Koperkiewicz, pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka“ w Łęczycy.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla Mieszkańców Zasobów Spółdzielni i Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łęczycanka“, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Organizator może w każdej chwili zakończyć imprezę bez podania przyczyny.
 4. Osoby małoletnie do lat trzynastu uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, posiadające zielone opaski z napisem „SM ŁĘCZYCANKA“ lub identyfikatorem zatwierdzonym przez Organizatora.
 7. Zakazane jest:
 8. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
  i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 9. jakiekolwiek agresywne działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy i w jej okolicy.
 10. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Zabrania się wnoszenia, posiadania i sprzedaży w trakcie Imprezy:
 12. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 13. materiałów wybuchowych,
 14. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 15. wyrobów pirotechnicznych,
 16. napojów w plastikowych butelkach powyżej 0,5 litra, a w kartonikach powyżej 0,3 litra
 17. napojów alkoholowych
 18. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 19. wnoszenia i używania dronów.
 20. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca i smyczy
 21. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób
  i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 22. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 23. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt.7 Regulaminu,
 24. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 25. użycia środka przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w art. 38 Ustawy
  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2142 późn.zm.),
 26. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 27. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 28. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 29. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 30. kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy Plenerowej zobowiązany jest:
 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych Piotr Sztorch.
 3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,
  a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie załącznikiem nr. 1
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w przez Organizatora.
 3. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje,
  że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe
  ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 6. na stronie internetowej Organizatora, tj. www.test10390.futurehost.pl,
 7. w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy i Kodeksu Cywilnego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2019 roku od godziny 13.00 i obowiązuje do godziny 21.00.

 

Zarząd Spółdzielni

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU NA ZDJĘCIACH I/LUB FILMACH WYKONYWANYCH PRZEZ SM „ŁĘCZYCANKA” PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI 60-LECIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” informuje, iż podczas Festynu Rodzinnego
z Okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia i/lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka”, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach i/lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych. Administratorem pozyskanych danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” reprezentowana przez Zarząd z siedzibą w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11A,
tel. 24-721-94-30.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka”.

Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na: stronie internetowej SM „Łęczycanka”, w prasie o zasięgu lokalnym oraz krajowym, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub w oparciu o umowę powierzenia.

Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się
\z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@test10390.futurehost.pl.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

>>>Festyn Rodzinny<<<

W obiektywie

Polecamy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Zespół Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy